Buticul Verde te premiaza! - Buticul Verde

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Buticul Verde® te premiaza!”

Concurs pentru promovarea website-ului, paginii de instagram si facebook Buticul Verde precum si a produselor marca Cosmo Pharm.
Perioada campaniei: 02.09.2020-02.10.2020 * in limita stocului disponibil.

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1. Campania Buticul Verde® “Buticul Verde® te premiaza!” (denumit in continuare „Concursul”), este organizat de către NATURAL HEALTH SOURCE S.R.L., cu sediul în București, str. Mitropolit Varlaam nr 186A, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/8287/2019, CIF 41305649, atribut fiscal RO.
Art.1.2. Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Concursul poartă denumirea “Buticul Verde® te premiaza!”.
Art.2.2. Concursul se va desfăşura în perioada 02.09.2020-02.10.2020, ora 11:59:59 AM, interval calendaristic denumit în continuare „Perioada de desfăşurare”.
Orice comanda efectuată dupa data de 02.10.2020 ora 11:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevazute la art. 1 de mai sus.
Art.2.3. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul https://www.buticulverde.ro/
Articolul 3. PREMII
Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă acordarea a 64 premii constând în:
1. Penar (3 modele) – 14 bucati;

2. Creioane colorate 12 buc x 24 culori – 24 cutii;

3. Radiera cu ascutitoare – 11 bucati;

4. Creioane colorate cerate – 9 buc;

5. Creioane colorate in flacoane – 6 buc.

Art.3.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
Art. 3.3 Valoarea totala a premiilor este de 256lei.
Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câștigat. Orice solicitare din partea câștigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă, premiile fiind acordate aleatoriu la comenzile online.
Validarea înscrierilor și a câștigătorilor va fi facută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.4.1 De acest Concurs beneficiază orice persoană fizică sau reprezentantul unei persoane juridice având domiciliul sau sediul social stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani la data desfășurării Concursului și care activează în mediul on-line, cu excepția angajaților Buticul Verde.
Art. 4.2. Campania va fi organizat pe intreg teritoriul României, prin intermediul paginii oficiale https://www.buticulverde.ro/.
 Orice persoana fizica sau reprezentantul unei persoane juridice care activează în mediul on-line poate beneficia.
Art. 4.3. Pentru a putea participa la campanie, participanții trebuie sa comande produse marca Cosmo Pharm in valoare de minim 30 de lei pentru a putea castiga unul dintre premii in mod aleatoriu.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale. MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECŢIE ŞI VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR
5.1. Pentru a se înscrie în mod valid în Concurs, participantul trebuie:
● să respecte toate condițăiile prevăzute la Art.4;
● să confirme că a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta, respectându-l întocmai.
5.2 Premiile vor fi sau nu acordate in mod aleatoriu la comenzile online, neputand fi schimbat premiul primit.
Articolul 6. Limitarea Raspunderii
Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la urmatoarele:
Art.6.1. Pierderile sau deteriorările premiilor;
Art.6.2. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.
Art.6.3. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricarei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu oferit de către parteneri și/sau terți.
Art.6.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Art.6.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Concursul.
Art.6.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului sau imaginea companiei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.
Art.6.7.Expedierea premiilor va fi efectuată de către Organizator sau partenerul acestuia la adresa comunicată de câștigător. Taxa de livrare va fi suportată de Organizator.
Art.6.7.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întarziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Facebook.com, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Articolul 7. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
Prezentul Concurs se desfășoară cu scopul promovării website-ului si paginilor de instagram si facebook Buticul Verde precum si a produselor marca Cosmo Pharm.

Articolul 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 8.1. Buticul Verde SRL respectă Legea nr. 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul buticulverde.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”). Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în Concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Categoriile de date personale prelucrate pot fi: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, date de geolocalizare/date de trafic.
Articolul 9. Litigii

Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente aparținând sediului social al organizatorului

Aricolul 10. Intreruperea campaniei promotionale

10.1. Prezenta campanie va înceta de drept la data de 02 Octombrie, ora 23.59 sau in limita stocului disponibil și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.
10.2. Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
10.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație, sau în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

 

Articolul 11. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul Concursului este afișat și disponibil gratuit pe site-ul Organizatorului www.buticulverde.ro pe toată perioada de desfășurare a campaniei.
Orice contestare având ca obiect campania promoţională poate fi depusă la adresa: Buticul Verde SRL, str. Mitropolit Varlaam nr 186A, sector 1, București sau trimisă pe mail la marketing@buticulverde.ro

INCHIDE
Producatori
.
Add to cart